ادتا4

عمده ترین کاربرد ادتا در صنعت برای  تصفیه آب و فاضلاب و به منظور جداسازی یون های فلزی از محلول های آبی کاربرد دارد. میزان EDTA موجود در پساب ها با استفاده از تکنیک  آنالیز اسپکتروسکوپی جرمی به دقت اندازه گیری می شود. یون های فلزی در طی فرآیند تولید کاغذ بعنوان کاتالیزور مخرب عمل میکنند.

عامل کی لیت ساز EDTA در صنایع شیمیایی کاربرد وسیعی دارد و %۸۰ مصرف عمده آن در صنایع کاغذ و خمیر کاغذ شوینده ها فرآیندهای شیمیایی کشاورزی و تصفیه آب است.