شرح قرارداد:روغن و گریس، افزودنی های واکنش های پلیمری