شرح قرارداد: کربن اکتیو، روغن و گریس، pH-Control agent / Corrosion inhibitor