شرح قرارداد: پلی آکریل آمید، مواد آزمایشگاهی، کلروفریک